Habarlar

 • Oba hojalygynyň “ýatan döwrüni” nädip geçirmeli?

  Oba hojalygynyň “ýatan döwrüni” nädip geçirmeli?

  Oba hojalygy tehnikasyna möwsümleýin faktorlar has köp täsir edýär.Işli möwsümlerden başga, işsiz.Boş döwür hiç zat etmek däl, has ünsli etmek.Diňe şu ýol bilen oba hojalygynyň tehnikasynyň hyzmat möhleti kepillendirilip bilner we anyk talaplar ýerine ýetirilmelidir ...
  Koprak oka
 • Pestisidleri sepmek üçin dogry burun nädip saýlamaly?

  Pestisidleri sepmek üçin dogry burun nädip saýlamaly?

  Häzirki wagtda ösdürip ýetişdirýänleriň hemmesi diýen ýaly ösümlikleri goramak önümleri bilen ekin sepýärler, şonuň üçin az mukdarda himiki maddalar bilen täsirli örtügi üpjün etmek üçin pürküjini dogry ulanmak we dogry burun saýlamak zerur.Bu diňe bir daşky gurşawa täsirini azaltmak bilen çäklenmän, çykdajylary hem tygşytlaýar.Choosi barada aýdylanda ...
  Koprak oka
 • AI has akylly COVID oba hojalygyny gurmaga kömek edýär

  AI has akylly COVID oba hojalygyny gurmaga kömek edýär

  “Covid-19” gulpundan dünýä ýuwaş-ýuwaşdan açylandan soň, onuň uzak möhletleýin täsirini bilemzok.Oneöne bir zat hemişelik üýtgän bolmagy mümkin: kompaniýalaryň işleýşi, esasanam tehnologiýa barada.Oba hojalygy özboluşly ...
  Koprak oka