• 01

  Hil kepilligi

  Kompaniýamyzyň öndüren her önümi önümçilikde we iberilmezden ozal 100% barlanýar.

 • 02

  .Eňip bolmajak bahalar

  “YUCHENG INDUSTRY COMPANY LIMITED” -iň öz zawodymyz we kesgitli hyzmatdaşymyz bar, şonuň üçin müşderilerimize iň bäsdeş bahalary hödürläp bileris.

 • 03

  Wagtynda eltip bermek

  Wagtynda eltmek gaty möhümdir.Käwagt bahadan has möhümdir.

 • 04

  Gowy hyzmatdaşlyk edýän ekspeditorlar

  Müşderilerimize iň gowy hyzmat bilen iň oňat deňiz ýük tölegini hödürläp bileris.

index_advantage_bn

Täze önümler

 • Satyş
  Meýdany

 • Hil
  Ilki bilen

 • Müşderi
  Kanagat

 • Sagatlar
  Onlaýn

Näme üçin YUCHENG saýlaň

 • Ösüş mümkinçilikleri

  “YUCHENG INDUSTRY COMPANY LIMITED” üpjünçilik zynjyrynyň professional topary bilen güýçli gözleg we ösüş mümkinçiliklerine eýe.

 • Müşderileriň köpüsi öwgi

  Dürli müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin dürli önümler berip bileris, ýokary hilli önümler, gowy hyzmat bilen eýýäm döredilen YUCHENG SANATY

 • Biz bilen işlemek

  Müşderiler aşakdaky ýeňip bolmajak artykmaçlyklardan has köp peýdany we bahany alyp bilerler.

 • Qualityokary hilliQualityokary hilli

  Qualityokary hilli

  Highokary habarlylyk we abraý

 • Özara hyzmatdaşlykÖzara hyzmatdaşlyk

  Özara hyzmatdaşlyk

  Özara hyzmatdaşlyk we umumy ösüş

 • Wagtynda eltip bermekWagtynda eltip bermek

  Wagtynda eltip bermek

  Wagtynda eltmek gaty möhümdir

Biziň blogymyz

 • surat001

  Oba hojalygynyň “ýatan döwrüni” nädip geçirmeli?

  Oba hojalygy tehnikasyna möwsümleýin faktorlar has köp täsir edýär.Işli möwsümlerden başga, işsiz.Boş döwür hiç zat etmek däl, has ünsli etmek.Diňe şu ýol bilen oba hojalygynyň tehnikasynyň hyzmat möhleti kepillendirilip bilner we anyk talaplar ýerine ýetirilmelidir ...

 • surat001

  Pestisidleri sepmek üçin dogry burun nädip saýlamaly?

  Häzirki wagtda ösdürip ýetişdirýänleriň hemmesi diýen ýaly ösümlikleri goramak önümleri bilen ekin sepýärler, şonuň üçin az mukdarda himiki maddalar bilen täsirli örtügi üpjün etmek üçin pürküjini dogry ulanmak we dogry burun saýlamak zerur.Bu diňe bir daşky gurşawa täsirini azaltmak bilen çäklenmän, çykdajylary hem tygşytlaýar.Choosi barada aýdylanda ...

 • surat011

  AI has akylly COVID oba hojalygyny gurmaga kömek edýär

  “Covid-19” gulplamasyndan dünýä ýuwaş-ýuwaşdan açylandan soň, onuň uzak möhletleýin täsirini bilemzok.Oneöne bir zat hemişelik üýtgäp biler: kompaniýalaryň işleýşi, esasanam tehnologiýa barada.Oba hojalygy özboluşly ...

Aýratyn önümler