• Bag robot gazon otlaýjylary / Awtomat gazon otlaýjy / benzin gazon otlaýjy
 • Köp wezipeli kiçi süýreniji uzakdan dolandyrylýan gazon otlaýjy eňňit bagy simsiz benzin gazon otlaýjy ot kesiji

  Köp wezipeli kiçi süýreniji uzakdan dolandyrylýan gazon otlaýjy eňňit bagy simsiz benzin gazon otlaýjy ot kesiji

  Üstünligi:

  1. Bu el bilen ekiş wagtyny tygşytlap bilýän akylly gazon otlaýjydyr
  2. Enjamy goramak üçin agaç guty gaplama
  3. Enjam gaty çeýe we uzakdan dolandyryş aralygy 50 metre ýetip biler
  4. Ekiş ini 550mm, beýikligi 10-150mm, Iş eňňidi 0-30 ° bolup biler.

   

 • Awtomatiki robot ot kesiji kiçi robot gazon otlaýjy

  Awtomatiki robot ot kesiji kiçi robot gazon otlaýjy

  Bu gazon az sarp edýän we depelerde erkin gezip bilýän dört basgançakly hereketlendiriji.
  Tokaý hojalygy, öri meýdanlary, ýollary ýaşyllaşdyrmak, derýalaryň kenarlary, suw joşmalaryna garşy taslamalar, Oba hojalygy, tokaý hojalygy,
  baglar, gök önümler, ýyladyşhanalar, fermalar, öý baglary we beýleki ýerler çöllük ýerleri we haşal otlary, gaplama we

 • Oba hojalygynda gazon otlaýjy

  Oba hojalygynda gazon otlaýjy

  Guşak hereketlendirijileriniň ýerine, asyl kemeriň maddy ýitmegi we çüýremegi sebäpli has güýçli we çydamly manyda otlaýjyny herekete getirdik.Anotherene bir artykmaçlygy, kemeriň “ýykylmagy” mümkinçiligini aradan aýyrdyk, bu siziň we enjamy bejerýänleriň köpüsi üçin köp wagt sarp edýär.Güýçli hereketlendiriji hereketlendirijiniň başga bir artykmaçlygydyr, otlaýjy güýç has ýokary netijelilikde geçirip bilýär, sebäbi kemer bilen hereket edýän sürtülme ýa-da süýşmek energiýasyny ýitirýär.

 • Satmak üçin ýokarky otdan 3 ball yzda

  Satmak üçin ýokarky otdan 3 ball yzda

  Önüm jikme-jiklikleri kepilligi: Ulanylýan pudaklar: Agram (KG): Sergi otagy Locationerleşýän ýeri: Wideo çykýan barlag: Maşyn synag hasabaty: Marketing görnüşi: Esasy komponentleriň kepilligi: Esasy komponentler: Görnüşi: Ulanylyşy: Gelip çykan ýeri: Marka ady:: agdaýy: Esasy satuw Ballar: Satuwdan soň hyzmat berilýär: Önümiň ady: 1,5 ýyl Önümçilik zawody, enjamlary bejermek dükanlary, fermalar, öý ulanylyşy 149 Beýik Britaniýa, ABŞ, Fransiýa adaty önüm bilen üpjün edildi 1 ýyllyk dişli guty ferma enjamlary oba hojalygy ...
 • Oba hojalygyny arassalaýjy

  Oba hojalygyny arassalaýjy

  Oba hojalygyny ösdürip ýetişdirýän maşyn 30% çalt ýerine ýetirip biler.Ses palubanyň aşagynda galanlygy sebäpli, gygyrýan otlar ony azaltmaga kömek edýär.Gazony has çalt we asuda kesmek. Müşderilerimiziň köpüsi muny saýlar we bütin dünýäde gyzgyn satyjy.

  Oba hojalygyny malçanyň iň uly artykmaçlygy:
  Sessiz täsir gaty gowy
  Çalt işleýiş tizligi, çeýe we amatly iş
  Postönekeý hyzmat