2 tigirli ýöreýän traktor el traktory

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Hytaýyň obalarynda we şäherçelerinde meşhur ulag we oba hojalygy tehnikasy.Dizel hereketlendirijisi bilen işleýär.Ykjam, çeýe we güýçli aýratynlyklary ony daýhanlarda meşhur edýär.
Dürli oba hojalyk esbaplary we esbaplary bilen enjamlaşdyrylyp bilner, mysal üçin, disk sürmek, ýelek sürmek, aýlaw tiller, disk otlaýjy, tohum ekmek we ş.m.Walkingöreýän traktor, ekerançylyk enjamlary ýa-da esbaplary dakylsa, çüýremek, sürmek, çyg meýdanlarynda ekmek, hasyl ýygnamak, burawlamak, garym, transport we ş.m. ulanylyp bilner.Mundan başga-da, ownuk drena and we suwaryş, sepmek, däne hasyly, pagta arassalamak, un üwemek, ot kesmek we ş.m. üçin stasionar güýç çeşmesi hökmünde giňden ulanylyp bilner.

Aýratynlyklary:

1. Çyzykly görnüşde ýönekeý gurluş, gurmak we goldamak aňsat.
2. Başlamak: El bilen başlamak ýa-da elektrik başlangyjy.
2. Umumy ýaşaýyş jaýynyň täze dizaýny we dişli guty korpusyny täzelemek,
4. Elektrik başlangyjy islege bagly däl, has gowy işlemegi üpjün ediň
5. Pyýada traktory bilen 90% umumy dişli we ätiýaçlyk şaýlary, tehniki hyzmaty ýönekeýleşdirýär.
6. Pyýada traktoryň reňki aýratynlaşdyrylyp bilner, gyzyl, gök, ýaşyl, mämişi.

Bukja:

Traktor köp paketde agaç guty (Ölçegi: L * W * H).Eksport edilseEurop ýurtlary, agaç guty tüsse edildi. Konteýner hem bar bolsahas berkulanarysPEmüşderileriň ýörite haýyşy boýunça gaplamak ýa-da gaplamak üçin film.

Gurluşy Bir pyýada traktoryň suraty:

Pyýada traktorly goşundylar:

Parametr:

Ady 8HP pyýada traktor 10HP pyýada traktor

12HP pyýada traktor

Model

NF-101

Gurluşyň agramy (kg)

215

262

270

Umumy ölçegleri (LxWxH) mm

2180x890 x 1250

Traktoryň görnüşi

Leeke okuň uzynlygy 420mm
çekmek we sürmek üçin goşa maksatly

Syýahat tizligi Forword 2.01, 3.32, 5.31, 6.76, 11.18, 17.86
Tersine

3.28, 11.03

Görnüşi

6.00-12

Kemeriň mukdary

3

Tigir ýoly mm

650-730 (adatça 730 ulanyň)

680-740mm

Min.ýerden arassalamak mm

214

Min.öwrüm radiusy m

0.9 rot rotator ýok)

0.71 rot rotator ýok)

Motoryň modeli

R180AN

ZH190

ZH195
Motoryň görnüşi

Gorizontal 4 urgy

Düwürtik x urgy mm

80 × 80

90 × 90

95 X 95

Jemi göçürme L.

0.402

Gysyş gatnaşygy 22:01
Krank miliniň aýlaw tizligi

2300

1 sagatlyk bahaly çykyş KW / sag

5.66 / 7.7

7.7 / 10.5

10.5-12.2

12 sagatlyk baha KW / sag

5.15 / 7

7.0 / 9.5

9.5 / 10.5


  • Öňki:
  • Indiki: