Biz hakda

Sahypamyza hoş geldiňiz

2014-nji ýylda Hytaýyň Şandong welaýatynyň ingingdao şäherinde ýerleşýän “YUCHENG INDUSTRY COMPANY LIMITED” döredildi.Gözleg, dizaýn, önümçilik we oba hojalygy maşynyny we ätiýaçlyk şaýlaryny satmak.Esasy önümlerimiz dürli görnüşli GÖRNÜŞLERI, Oba hojalygy pilotsyz uçary, KANUNÇY ÖÇÜRMEK, Tohumçylaryň / meýilleşdirijiniň dürli görnüşleri, OUurduň iýmitlendiriş maşynlary we ş.m.

Köp ýyllaryň dowamynda üpjünçilik zynjyryny birleşdirýän hünärmenler topary bilen güýçli gözleg we ösüş mümkinçiliklerine eýe bolduk.YUCHENG işgärleriniň hemmesiniň bilelikdäki tagallasy bilen dürli müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin dürli önümleri hödürläp bileris, ýokary hilli önümler, gowy hyzmat we bazar bäsleşiginde köp müşderiniň öwgüleri bilen eýýäm döredilen YUCHENG SANATY

Önümler Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika, Demirgazyk Amerika, Afrika we beýleki ýurtlara eksport edilýär, kompaniýamyz bu ugurda ýokary tanalýar we abraýdan peýdalanýar.

Biz elmydama "Özara hyzmatdaşlyk we umumy ösüş" ýörelgesini tutýarys we "Hil 1-nji, 100% müşderi kanagatlandyrmagy".Müşderiler biziň bilen işlemek, aşakdaky ýeňip bolmajak artykmaçlyklardan has köp peýdany we gymmaty alyp bilerler.

Mundan başga-da, müşderileriň çyzgylaryna we nusgalaryna görä beýleki önümleri hem berip bileris.Müşderilerimizi iň oňat önümlerimiz we hyzmatlarymyz bilen kanagatlandyrarys.Önümlerimiz esasan Günorta Amerika, Afrika, Russiýa we Günorta-Gündogar Aziýa, 50-den gowrak ýurtda we etrapda eksport edilýär.Önümlerimiz içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň gowy öwgüsini gazandy.Biz bilen gyzyklanmak, baryp görmek we hyzmatdaşlyk etmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.

kw

Hil kepilligi

Täze üpjün ediji üçin baha we hil iň aladaly faktorlardyr.Bahany deňeşdirmek aňsat, ýöne täze üpjün edijiniň hiline hiç kim ynam edip bilmez. Biz bilen hyzmatdaşlykda müşderileriň bu barada alada etmeli zady ýok.Kompaniýamyzyň öndüren her önümi önümçilikde we iberilmezden ozal 100% barlanýar.Mundan başga-da, kepillik möhletinde bolup geçen islendik hil meselesi üçin jogapkärdiris.

baha1

.Eňip bolmajak bahalar

Biziň öz zawodymyz we kesgitli hyzmatdaşymyz bar, şonuň üçin müşderilerimize iň bäsdeş bahalary hödürläp bileris.

wagt2

Wagtynda eltip bermek

Wagtynda eltmek gaty möhümdir.Käwagt bahadan has möhümdir.

jd1

Gowy hyzmatdaşlar

Bizde birnäçe gowy işleýän ýük daşaýjy agentlerimiz bar we iberişiň wagtynda bolandygyna göz aýlaň.Müşderilerimize iň gowy hyzmat bilen iň oňat deňiz ýük tölegini hödürläp bileris.