Oba hojalygy traktory Trailol gidrawliki agyr ýük diskini ýapýar

Gysga düşündiriş:

1BZ seriýaly gidrawliki ofset agyr diski çekiş ekerançylyk ýörelgesine esaslanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:

1BZ seriýaly gidrawliki ofset agyr diski çekiş ekerançylyk ýörelgesine esaslanýar.Konkaw diskleriň toplumy iş bölegi hökmünde ulanylýar.Goýlan pyçak gyrasy tekizligi ýere perpendikulýar we enjamyň öňe gidiş ugruna ofset burçunda sazlanyp bilner.Goýma bölegi öňe süýşýär, goýulýan bölegiň kesilen bölegi topraga kesilýär, ot köklerini we ekin galyndylaryny kesýär we toprak gerşini goýmak böleginiň konkaw üstünde belli bir beýiklikde hereket edip, soň bolsa süýşürýär.Bu disk ýabany, ekin hasylyndan soň ýalpak ösdürip ýetişdirmek we saman, ýazyň başynda topragyň çyglylygyny saklamak we ekenden soň ezilen toprak ýaly işleýär.
Bu ýuka, ýönekeý gurluşy we berk berkligi üpjün edýän bilelikde kebşirlenen inedördül turbalardan ýasalýar .Gara amatly transport we kiçi öwrüm radiusy üçin gidrawliki göteriji rezin tigirler bilen enjamlaşdyrylandyr, şeýlelik bilen garnyň önümçilik netijeliligi we ömri ep-esli ýokarlanýar.

Aýratynlyklary:

1. Gaty topraga ýokary uýgunlaşyň.
2. Easyönekeý tehniki hyzmat, diňe yzygiderli ýagy sanjym etmeli.
3. Gidrawlik silindr we teker bilen, işlemezden ozal we soň ýolda ýöräp biler.
4. Disk pyçaklarynyň materialy 65Mn uglerod polatdyr.
5. Disk pyçaklarynyň HRC 38-45.

Jikme-jik suratlar:

Silindr gurmak:

Şinany gurnamak:

Tigir okunyň çarçuwasy:

Arza:

Gidrawlik agyr ýükli diski, ekin meýdanlarynda sürmegiň ýerine ekin meýdanlary hökmünde ulanyp bolýar.Netijeli öndürijilik, güýji tygşytly peýdalanmak, topragy kesmek we döwmek üçin uly ukyp, topragyň üstü tekizlenenden we ýumşadylandan soň, agyr toýun toprak, galyndy ýerler we ot-çöpler üçin hem amatlydyr.

Parametr:

Model 1BZ-2.5
Diskiň diametri (mm) 660 x 5
Agramy (kg) 1350
Iş giňligi (m) 2.5
Iş çuňlugy (sm) 180-200
Cleaneri arassalamak (sm) > 160
Iň ýokary iş burçy 23
Disk pyçagy 24
Gabat gelýän güýç (hp) 80

  • Öňki:
  • Indiki: