Qualityokary hilli ekerançylyk ýerleri sürýän gidrawliki tersine öwrüliş

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Tersine ýaprakly sürük, topragy döwmek, topragy köpeltmek we topragy üýtgetmek ýaly funksiýalar üçin işlemek üçin niýetlenendir. Oweriň iň agyr sürmek üçin nokatlary bolan ýokary kabon düýbüne eýe .Bu iň kyn sürmek işini ajaýyp aralaşmak bilen ýerine ýetirip biler. çarçuwaly arassalamak, ajaýyp şertleri ýeňip geçmek üçin ýeterlikdir.
Adaty ekin meýdanlary bilen deňeşdirilende, tersine gözenekli sürük iki taraplaýyn süýşmek funksiýasyna eýedir, şonuň üçin iş ýerini aňsatlyk bilen üýtgedip bilerler.Tersine gözenek sürmek wagt we ýangyç tygşytlap biler.
Gidrawlik tersine paneli ýokary güýçli 4 WD traktor bilen gabat gelýär.
Gidrawlik tersine tor paneli 65Mn polatdan ýasalýar, ýokary güýji we dowamly ulanyş möhleti bar.Şeýlelik bilen, şunuň ýaly sürgi uzak hyzmat ömrüne eýe bolup, daýhanyň çuňňur söýgüsini gazandy.

Aýratynlyklary:

1. Döwrebap ýasama we ýylylygy bejermek tehnologiýasy bilen birleşdirilen ýokary güýçli materiallaryň tutuş görnüşi.
2.Göwrümli çekiş strukturasynyň dizaýny, pes spirally ýokary tizlikli sürüm diwary, şonuň üçin gözenegiň süýşmegine garşylyk peselýär.
3. Toruň gözenegi we sürgi ýokary güýçli materiallardan, täsir garşylygy, könelişmek ukybyny üpjün etmek üçin ýörite ýylylygy bejermek prosesi arkaly ýasalýar.
4. Uzyn wagtyň ulanylmagynyň görünmezligini üpjün etmek üçin berkidilen nurbat çuňlugy panjara.
5. Adaty ekin meýdanlary bilen deňeşdirilende, tersine gözenek sürmek iki taraplaýyn süýşmek funksiýasyna eýedir, şonuň üçin iş ýerini aňsatlyk bilen üýtgedip bilerler.
6. Tersine sürgüniň ähli bölekleri özümiz öndürýäris, müşderini çalyşmak üçin ähli ätiýaçlyk şaýlaryny berip bileris.

Jikme-jik suratlar:

Nebit turbasynyň birikýän ýeri

Önümiň gurluşy:

Parametr:

Model 1LFT-435
Singleeke sürgüniň iş giňligi 300-400mm
Iş giňligi 1200-1600mm
Iş çuňlugy 200-400mm
Gabat gelýän güýç 100-160 sag
Agram 1300 kg
Esasy şöhläniň spesifikasiýasy 900-1300mm galyňlygy
Ikinji şöhläniň spesifikasiýasy Galyňlygy 800-1200mm
Aýak sürmek polat
Plow 65Mn
Bukjanyň ululygy 1900mm x 1600mm x 900mm

  • Öňki:
  • Indiki: