AI has akylly COVID oba hojalygyny gurmaga kömek edýär

“Covid-19” gulpundan dünýä ýuwaş-ýuwaşdan açylandan soň, onuň uzak möhletleýin täsirini bilemzok.Oneöne bir zat hemişelik üýtgän bolmagy mümkin: kompaniýalaryň işleýşi, esasanam tehnologiýa barada.Oba hojalygy täze we bar bolan tehnologiýalar bilen işleýşini üýtgetmek üçin özboluşly bir pozisiýa eýeledi.

COVID-19 Pandemiýa AI tehnologiýasynyň kabul edilmegini çaltlaşdyrýar
Ondan öň oba hojalygynda AI tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy eýýäm artýardy we Covid-19 pandemiýasy bu ösüşi diňe çaltlaşdyrdy.Pilotsyz uçarlary mysal hökmünde alyp, 2018-nji ýyldan 2019-njy ýyla çenli oba hojalygynyň dronlary babatynda dik ulanyşlar 32% ýokarlandy. 2020-nji ýylyň başynda başagaýlykdan başga-da, mart aýynyň ortalaryndan başlap, oba hojalygynyň pilotsyz uçarlarynyň ulanylyşynyň 33% ýokarlanandygyny gördük. Diňe ABŞ-da.

surat001

Oba hojalygynyň hünärmenleri pilotsyz maglumatlar çözgütlerine maýa goýmagyň henizem adamlary howpsuz saklamak bilen meýdan gözlegleri we uzakdan ekiş ýaly gymmatly işleri edip biljekdigine tiz düşündiler.Oba hojalygyny awtomatlaşdyrmagyň bu ýokarlanmagy, COVID-19-dan soňky döwürde pudagyň innowasiýalaryna itergi berer we ekerançylyk işlerini hasam gowulandyrar.

Akylly ekiş, pilotsyz uçarlaryň we oba hojalygynyň tehnikasynyň birleşmegi
Ösmegi ähtimal oba hojalygynyň biri, ekerançylyk prosesi.Häzirki wagtda pilotsyz programma üpjünçiligi ösümlikleri ýerden gaýtadan dikeltmegiň zerurdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin ýerden çykanyndan gysga wagtyň içinde sanap başlaýar.Mysal üçin, DroneDeploy-iň AI hasaplaýyş guraly miwe agaçlaryny awtomatiki sanap biler we topragyň, ýerleşişiň, howanyň we başga-da dürli tohumlarda haýsy tohumlaryň has gowy işleýändigine düşünmäge kömek edip biler.

surat003

Pilotsyz programma üpjünçiligi diňe bir pes ekin dykyzlygynyň ýerlerini kesgitlemek üçin däl-de, eýsem ekmek üçin maglumatlary ekýänlere enjamlary dolandyrmak gurallaryna barha birleşdirilýär.Bu AI awtomatizasiýasy haýsy tohumlary we ekinleri ekmelidigi barada maslahat berip biler.

Soňky 10-20 ýylyň maglumatlaryna esaslanyp, oba hojalygynyň hünärmenleri çak edilýän howa şertlerinde haýsy görnüşleriň has gowy boljakdygyny kesgitläp bilerler.Mysal üçin, Daýhanlar işewürlik tory häzirki wagtda meşhur maglumatlar çeşmeleriniň üsti bilen şuňa meňzeş hyzmatlary hödürleýär we AI agronomiki maslahatlary has akylly we takyk seljermek, çaklamak we bermek ukybyna eýedir.

Gaýtadan göz öňünde tutulan ekin möwsümleri
Ikinjiden, ekin möwsümi umuman has täsirli we dowamly bolar.Häzirki wagtda datçikler we agrometeorologiýa stansiýalary ýaly AI gurallary azot derejesini, çyglylyk problemalaryny, haşal otlary we gözleg meýdançalarynda belli zyýan berijileri we keselleri ýüze çykaryp biler.Gök derýa tehnologiýasyny mysal hökmünde alyň, pürküjide AI we kameralary otlary ýok etmek üçin pestisidleri ýüze çykarmak we nyşana almak üçin ulanýar.

surat005

Gök derýa tehnologiýasyny mysal hökmünde alyň, pürküjide AI we kameralary otlary ýok etmek üçin pestisidleri ýüze çykarmak we nyşana almak üçin ulanýar.Pilotsyz uçarlar bilen bilelikde bu ekerançylyk ýerlerinde ýüze çykýan kynçylyklary ýüze çykarmaga we gözegçilikde saklamaga, soňra degişli çözgütleri awtomatiki işjeňleşdirmäge kömek edip biler.
Mysal üçin, pilotsyz kartalaşdyrmak azot ýetmezçiligini ýüze çykaryp biler we soňra dökün maşynlaryna bellenen ýerlerde işlemegi habar berip biler;Şonuň ýaly-da, dronlar suw ýetmezçiligini ýa-da haşal otlary ýüze çykaryp, AI-e karta maglumatlary berip biler, şonuň üçin diňe belli meýdanlar suwarylýar ýa-da diňe ot-çöplere gerbisid sepýär.

surat007

Ekin meýdanlary has gowulaşyp biler
Ahyrynda, AI-iň kömegi bilen hasyl ýygnamak has gowulaşmak mümkinçiligine eýe, sebäbi ekin meýdanlaryny ýygnamagyň tertibi haýsy ekinleriň ýetişen we guran ilkinji ekinlerine baglydyr.Mysal üçin, mekgejöweniň çyglylygy 24-33%, iň ýokary 40% bilen ýygnalmalydyr.Sary ýa-da goňur öwrülmedikler hasyl ýygnalandan soň mehaniki taýdan guradylmaly bolarlar.Pilotsyz uçarlar ekerançylara haýsy meýdanlaryň mekgejöwenini optimal guradandygyny kesgitlemäge we ilki nirede hasyl almalydygyny kesgitlemäge kömek edip biler.

surat009

Mundan başga-da, AI dürli üýtgeýjiler, modellemek we tohum genetikasy bilen birleşdirilip, ekiş prosesindäki ähli çaklamalary ýok edip we ekerançylara has hasyl ýygnamaga mümkinçilik berýän haýsy tohum görnüşleriniň ilki ýygnaljakdygyny çaklap biler.

surat011

Koronawirusdan soňky döwürde oba hojalygynyň geljegi
COVID-19 pandemiýasy, şübhesiz, oba hojalygyna kynçylyk döretdi, ýöne köp mümkinçilikler hem getirdi.

surat013

Bil Geýts bir gezek: "Geljek iki ýylda boljak üýtgeşmä hemişe aşa baha berýäris we ýakyn on ýylda boljak üýtgeşmä baha bermeris" -diýdi.Biziň çaklaýan üýtgeşmelerimiz derrew bolup bilmez, ýakyn on ýylda uly mümkinçilikler bar.Pilotsyz uçarlaryň we AI-iň oba hojalygynda göz öňüne getirip bolmajak görnüşde ulanylýandygyny göreris.
2021-nji ýylda bu üýtgeşiklik eýýäm bolup geçýär.AI öňküsinden has täsirli, az isrip we has akylly COVID-den soňky ekerançylyk dünýäsini döretmäge kömek edýär.


Iş wagty: 15-2022-nji mart