Pestisidleri sepmek üçin dogry burun nädip saýlamaly?

Häzirki wagtda ösdürip ýetişdirýänleriň hemmesi diýen ýaly ösümlikleri goramak önümleri bilen ekin sepýärler, şonuň üçin az mukdarda himiki maddalar bilen täsirli örtügi üpjün etmek üçin pürküjini dogry ulanmak we dogry burun saýlamak zerur.Bu diňe bir daşky gurşawa täsirini azaltmak bilen çäklenmän, çykdajylary hem tygşytlaýar.

surat001

Meýdanyň pürküjisi üçin dogry burun saýlamak meselesine gezek gelende, iň uly mesele, köp wariantyň bolmagydyr.Düwürtikleriň artykmaçlygy bar we gaty köp saýlawyň bardygy hakykat, şonuň üçin dogry burun tapmak kyn bolup biler.
Aslynda, bazardaky burun önümleri gaty gowy hilli.Alty ýa-da şunuň ýaly esasy öndürijileriň hemmesi meňzeş funksiýaly gowy önüm öndürýärler.Ulanyjy düýbünden has oňat burun önümini gözleýän bolsa ýa-da haýsydyr bir jadyly funksiýa bar bolsa, beýle burun asla bolmazlygy mümkin.Ora-da jadyly güýje eýe diýilýän bir burun önümini eşitseňiz ýa-da görseňiz, ony gysga sanawdan doly aýryp bilersiňiz.

surat002

surat004
Köp ösümlikleri goramak we pestisid hünärmenleriniň pikiriçe, burun saýlanyňyzda üns bermeli iki esasy nokat bar: dogry ululykdaky damja we dogry burun.
Ilki bilen, ulanylýan önüm üçin dogry damja ölçegini öndürýän burun tapyň.Umuman alanyňda, pürküji ekinleri goramak önümleriniň hemmesi diýen ýaly gowy işleýär we süýşmegi azaldýar.Ulanyjynyň etmeli zady, spreýiň hiline düşünmek üçin burun öndürijisiniň spreý spesifikasiýa sahypasyny okamakdyr.Iň uly burun öndürijileriniň köpüsi üçin önüm aýratynlyklaryny onlaýn tapyp bilersiňiz.
Ikinji ädim, dogry ululygy saýlamakdyr.PWM ulgamlaryna bolan gyzyklanmanyň artmagy bilen, burnuň ululygy hasam möhüm bolýar.Impulsyň giňligi modulýasiýa, burnundan suwuklygyň akymyny ölçemegiň täze usulydyr.
PWM ulgamy adaty bir pürküji turbany ulanýar we her pozisiýa üçin bir burun bar.Her bir burnuň içinden suwuk akym aralyk we solenoid klapanlary bilen gysga wagtlaýyn ýapylýar.Adaty impuls ýygylygy 10 Hz, ýagny solenoid klapan burun sekuntda 10 gezek ýapylýar we burnuň “açyk” ýagdaýynda dowamlylygyna wezipe aýlawy ýa-da impuls giňligi diýilýär.
Eger nobat aýlawy 100% kesgitlenen bolsa, bu burnuň doly açykdygyny aňladýar;20% wezipe sikli, solenoid klapanyň wagtyň diňe 20% açykdygyny, burun kuwwatynyň takmynan 20% akymynyň döremegini aňladýar.Wezipe aýlawyna gözegçilik etmek ukybyna impuls giňligi modulýasiýasy diýilýär.Häzirki wagtda iri zawodlarda meýdan pürküjileriň hemmesi diýen ýaly PWM ulgamlary, ekerançylyk meýdanlarynda işleýänleriň üçden birinden ýarysyna çenli PWM pürküji ulgamy.

surat006

Bu çylşyrymly ýaly bolup görünmegi mümkin we ulanyjy şübhelenende, iňňäniň dogry ulanylmagyny üpjün etmek, wagt we pul tygşytlamak üçin ýerli burun satyjysy ýa-da ekinleri goramak boýunça hünärmen bilen maslahatlaşyň.


Iş wagty: 15-2022-nji mart