Oba hojalygynyň “ýatan döwrüni” nädip geçirmeli?

Oba hojalygy tehnikasyna möwsümleýin faktorlar has köp täsir edýär.Işli möwsümlerden başga, işsiz.Boş döwür hiç zat etmek däl, has ünsli etmek.Diňe şu ýol bilen oba hojalygynyň tehnikasynyň hyzmat möhleti kepillendirilip bilner we anyk talaplar aşakdaky “bäş öňüni alyş” şertlerinde ýerine ýetirilmelidir:

1. Poslama garşy
Oba hojalygynyň tehnikasy ulanylandan soň daşarky hapalary arassalamaly we iş mehanizmindäki tohumlary, dökünleri, pestisidleri we ekin galyndylaryny suw ýa-da ýag bilen arassalamaly.Allhli ýaglanan bölekleri arassalaň we gaýtadan ýaglaň.Owhli sürtülme iş ýüzleri, meselem, ekin meýdanlary, tagtalar, açyklar, belgi we ş.m. arassalanmaly we soňra howa bilen kontaktda okislenme mümkinçiligini azaltmak üçin stikerler bilen ýag bilen örtülmeli.Çylşyrymly we çylşyrymly maşynlary salkyn, gurak we şemalladylýan otagda saklamak iň gowusydyr;sürük, çybyk we kompaktor ýaly ýönekeý maşynlar üçin açyk howada saklanyp bilner, ýöne olary beýik ýer, gurak we göni gün şöhlesine sezewar bolmadyk ýerde ýerleşdirmeli.Ony ýapmak üçin çukur gurmak gowy;ýer bilen göni aragatnaşykda bolan ähli bölekleri agaç tagtalar ýa-da kerpiçler bilen goldamaly;düşýän goraýjy boýag reňklenmeli.

surat001

2. Antikorroziýa
Çüýrük agaç bölekleri mikroorganizmleriň we ýagyş, ýel we gün şöhlesiniň täsiri sebäpli çüýräp, ýarylýar we deformasiýa bolýar.Netijeli saklaýyş usuly, agajyň daşyny boýamak we gün şöhlesine we ýagyşa sezewar bolman, gury ýerde goýmakdyr.gark boldy.Kanwas konweýer kemerleri ýaly dokma önümleri, dogry saklanmasa, ýumşaklyga ýykgyn edýär.Şeýle önümleri açyk howada goýmaly däl, sökmeli, arassalamaly we guratmaly we mör-möjekleriň we gemrijileriň öňüni alyp biljek gury ýapyk ýerde saklamaly.

surat003

3. Deformasiýa garşy
Çeşmeler, konweýer kemerleri, uzyn kesiji barlar, tekerler we beýleki bölekler uzak möhletli stres ýa-da nädogry ýerleşdirilmegi sebäpli plastiki deformasiýa sebäp bolar.Şol sebäpli çarçuwanyň aşagynda laýyk goldawlar berilmelidir;tekerler ýük götermeli däldir;ähli mehaniki gysyş ýa-da açyk çekmek Bahar gowşamaly;konweýer kemerini aýyryň we içerde saklaň;uzyn pyçak barlary ýaly käbir sökülýän uçýan bölekleri tekiz goýmaly ýa-da dikligine asmaly;Mundan başga-da, tekerler, tohum turbalary we ş.m. sökülen bölekler Extrusion deformasiýasyndan saklanmalydyr.

surat005

4. lostitirilenlere garşy
Uzak wagtlap saklanan enjamlar üçin hasaba alyş kartoçkasy döredilmelidir we enjamyň tehniki ýagdaýy, esbaplary, ätiýaçlyk şaýlary, gurallary we ş.m. jikme-jik ýazylmalydyr;enjamlaryň ähli görnüşleri ýörite işgärler tarapyndan saklanmalydyr;bölekleri başga maksat bilen sökmek düýbünden gadagan;ammar ýok bolsa, enjamlar açyk howada saklananda, hereketlendirijiler we geçiriş kemerleri ýaly aňsat ýitirilen bölekleri aýyrmaly, bellik etmeli we içerde saklamaly.

5. Garramaga garşy
Howadaky kislorodyň we günüň ultramelewşe şöhleleriniň täsiri sebäpli rezin ýa-da plastmassa önümleri garramak we ýaramazlaşmak bilen rezin bölekleriniň çeýeligini hasam erbetleşdirýär we döwmek aňsat bolýar.Kauçuk bölekleri saklamak üçin rezin ýüzüni gyzgyn kerosin ýagy bilen örtmek, jaýyň tekjesine goýmak, kagyz bilen ýapmak we howa çalmagy, guratmagy we göni gün şöhlesinden goramak iň gowusydyr.

surat007


Iş wagty: 15-2022-nji mart