Traktor Trail gidrawlik agyr ýükli diski arrow ferma enjamlary

Gysga düşündiriş:

1BZ-3.0 28pc gidrotehniki agyr diski, gaty toprak üçin çekmek ekerançylyk ýörelgesine esaslanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:

1BZ-3.0 28pc gidrotehniki agyr diski, gaty toprak üçin çekmek ekerançylyk ýörelgesine esaslanýar.Konkaw diskleriň toplumy iş bölegi hökmünde ulanylýar.Goýlan pyçak gyrasy tekizligi ýere perpendikulýar we enjamyň öňe gidiş ugruna ofset burçunda sazlanyp bilner.Goýma bölegi öňe süýşýär, goýulýan bölegiň kesilen bölegi topraga kesilýär, ot köklerini we ekin galyndylaryny kesýär we toprak gerşini goýmak böleginiň konkaw üstünde belli bir beýiklikde hereket edip, soň bolsa süýşürýär.Bu disk ýassygy, ekin hasylyndan soň ýalpak ýer sürmek we saman sürmek, ýazyň başynda topragyň çyglylygyny saklamak we ekilenden soň ezilen toprak ýaly işleýär.
Bu ýuka, ýönekeý gurluşy we berk berkligi üpjün edýän bilelikde kebşirlenen inedördül turbalardan ýasalýar .Gara amatly transport we kiçi öwrüm radiusy üçin gidrawliki göteriji rezin tigirler bilen enjamlaşdyrylandyr, şeýlelik bilen garnyň önümçilik netijeliligi we ömri ep-esli ýokarlanýar.

Aýratynlyklary:

1. Disk pyçaklarynyň mukdary: 28 sany
2. workingokary iş netijeliligi, topraga güýçli ukyp.
3. Gaty topraga ýokary uýgunlaşyň, Afrika bazary üçin amatly.
4. Easyönekeý tehniki hyzmat, diňe yzygiderli ýagy sanjym etmeli
5. Gidrawlik silindr we teker bilen ýolda amatly ýöräp biler.
6. Disk pyçaklarynyň materialy uglerod pru polat 65Mn, HRC: 38-45.

Jikme-jik suratlar:

Gyryjy:

Kömek goldawy:

Tigir okunyň çarçuwasy:

Arza:

Bu gidrawliki agyr diski, esasan ekin ekmezden ozal ekin galyndylaryny arassalamak, gaty we gowşak topragyň üstüni döwmek, ekin meýdanlaryndan soň samanlary ezmek we ýaýratmak, topragy çyglamak we basmak üçin ulanylýar.Ekin meýdanlarynda sürüm ýerine derbi-dagyn maşyn hökmünde ulanylyp bilner.Netijeli öndürijilik, güýji tygşytly peýdalanmak, topragy kesmek we döwmek üçin uly ukyp, topragyň üstü tekizlenenden we ýumşadylandan soň, agyr toýun toprak, galyndy ýerler we ot-çöpler üçin hem amatlydyr.

Parametr:

Model 1BZ-3.0
Diskiň diametri (mm) 660 x 5
Agramy (kg) 14430
Iş giňligi (m) 3.0
Iş çuňlugy (sm) 180-200
Cleaneri arassalamak (sm) > 160
Iň ýokary iş burçy 23
Disk pyçagy 28
Gabat gelýän güýç (hp) 120

  • Öňki:
  • Indiki: